Profiad Sam o Esgyniad

“Mae’r rhaglen Esgyniad wedi rhoi’r hyder i mi geisio gwella. Roedd yn llawer mwy na chwrs gwaith arall a gallai ddim credu cymaint dw i wedi datblygu”.

Roedd y cwrs o fudd mawr oherwydd roeddwn yng nghwmni pobl a oedd mewn sefyllfa debyg i mi. Cyn y rhaglen, byddwn yn mynychu cyfarfodydd yn rheolaidd a gwneud dim mwy na chymryd nodiadau gan fy mod yn credu mai dyna’r cwbl y gallwn ei wneud.

 

Gan fy mod wedi cael fy rhoi mewn sefyllfaoedd anghyfarwydd ac wedi gorfod arwain trafodaethau gan ddefnyddio siartiau troi yn ystod rhai o sesiynau’r rhaglen, rydw i’n llawer mwy hyderus am leisio fy marn yn ystod cyfarfodydd erbyn hyn.

Rydw i’n arwain archwiliadau cwmnïau hyd yn oed, sy’n beth anhygoel o ystyried cyn lleied o hyder oedd gennyf yn flaenorol. Rydw i’n hapusach ac yn awyddus i barhau i ddysgu a chynyddu fy hyder.

Cyn cychwyn y rhaglen Esgyniad bedair blynedd yn ôl, roedd Sam yn gweithio rhan-amser i Grow Enterprise Wales ar gontract rhan-amser. Roedd yn newydd i’r sefydliad ac yn ddihyder, ac roedd braidd yn betrusgar pan ymunodd â’r rhaglen Esgyniad.

Fodd bynnag, ers cwblhau’r rhaglen mae Sam wedi mynd o nerth i nerth, ac wedi sicrhau contract parhaol, mae wedi cael gefeilliaid, wedi ailymuno â’r gweithle ac wedi datblygu ei sgiliau drwy gofrestru ar gwrs cymhwyster Adnoddau Dynol.

Doedd Sam erioed wedi dychmygu y byddai’r sgiliau a enillodd ar y rhaglen Esgyniad yn ei harwain at ei sefyllfa bresennol.

Mae’r fenyw a oedd yn swil iawn ar un adeg yn teimlo’n ddigon hyderus erbyn hyn i wneud cyflwyniadau o flaen ei chymheiriaid ac mae wedi mynd ati i gofrestru i gyflawni cymhwyster lefel 3 mewn Adnoddau Dynol gan y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu – rhywbeth na fyddai byth wedi’i ystyried yn bosibl bedair blynedd yn ôl.

Sut y gwnaethom ni helpu.

Cymrodd Sam ran lawn yn y rhaglen er ei bod yn gwybod y byddai’n ei gwthio i sefyllfa anghyfarwydd. Roedd hyn yn angenrheidiol er mwyn tynnu sylw at y sgiliau a oedd ganddi eisoes ond nad oedd yn eu defnyddio i’w llawn botensial.

Yn y sesiynau ymarferol, cynyddodd ei hyder gyda phob tasg a chafodd ddyrchafiad i swydd lawn amser, barhaol fel Cynorthwyydd Adnoddau Dynol cyn mynd ar absenoldeb mamolaeth.

Roedd gofyn iddi reoli ymholiadau Adnoddau Dynol o ddydd i ddydd gan y 200 aelod staff yn ogystal â bod yn rhan o’r broses recriwtio ac achosion disgyblu.

Ychwanega Sam:

TMae’r rhaglen a’r broses o rannu profiadau ag eraill wedi bod yn hwb sylweddol i’m hyder ac wedi gwella fy mhrofiadau proffesiynol. Mae’r rhaglen Esgyniad wedi fy helpu i ddefnyddio’r sgiliau doeddwn i ddim yn eu defnyddio ac wedi rhoi’r hwb yr oeddwn ei angen er mwyn parhau i ddatblygu hyd yn oed ar ôl absenoldeb mamolaeth.

Roedd dilyn cymhwyster y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu yn ddatblygiad naturiol i mi yn dilyn y rhaglen Esgyniad ond rydw i’n teimlo fy mod wedi cyflawni rhywbeth aruthrol gan fod gofyn teithio a mynychu dosbarthiadau ar ben fy hun – byddai hynny wedi codi ofn arna i bedair blynedd yn ôl.

Rydw i’n gobeithio y bydd yr achrediad yn agor drysau newydd i mi drwy fy ngalluogi i sicrhau swydd lawn amser unwaith eto, ac rydw i’n gobeithio datblygu i swydd uwch.

Heb y sgiliau a ddysgais ar y rhaglen Esgyniad, dydw i ddim yn credu y byddai fy ngyrfa wedi datblygu cymaint ag y mae.

Diolch i’r rhaglen, rydw i wedi dysgu ffyrdd effeithiol o flaenoriaethu fy llwyth gwaith ac mae wedi rhoi’r hyder i mi dderbyn tasgau mwy heriol yn y gwaith a dangos beth rydw i’n gallu ei wneud.