Profiad Petra o Esgyniad

“Mae’r rhaglen Esgyniad wedi rhoi’r hyder i mi i ddirprwyo’n effeithiol, gan roi amser i mi ganolbwyntio ar dwf y busnes”.

Fel sylfaenydd a rheolwr gyfarwyddwr Petra’s Cleaning Company Ltd, roedd Petra am gyfuno ei chyfoeth o wybodaeth am lanhau gydag arbenigedd busnes.

 

Er ei bod wedi bod mewn swyddi uwch mewn cwmnïau glanhau eraill yn y gorffennol, gan gynnwys goruchwyliwr, rheolwr ardal, rheolwr contractau, rheolwr gweithrediadau a chyfarwyddwr gweithrediadau, doedd hi ddim am i dwf ei busnes gael ei lesteirio gan ddiffyg profiad ym maes arwain busnes.

Mae Petra yn cyflogi 70 a mwy o aelodau staff, ac yn aml iawn roedd yn ei chael yn anodd dirprwyo’n effeithiol gan ei bod wedi arfer rheoli popeth; problem gyffredin sy’n wynebu pobl sydd wedi sefydlu eu cwmni eu hunain o’r cychwyn cyntaf.

Gan gydnabod y byddai hyn yn effeithio ar dwf y busnes os na fyddai’n mynd i’r afael â’r mater, aeth ati ar unwaith i gofrestru ar gwrs lefel 3 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth fel rhan o’r rhaglen Esgyniad.

Sut y gwnaethom ni helpu.

Mae’n naturiol i entrepreneuriaid fod yn bryderus wrth ddirprwyo ond roedd Petra yn hapus i fynd i’r afael â hyn yn uniongyrchol, a gwella ei gwybodaeth am fusnes er mwyn i’w busnes dyfu.

Dysgais gymaint gan bobl eraill ar y cwrs a oedd yn yr un sefyllfa â ni. Doedd gen i ddim gwybodaeth am fusnes a nes i mi gymryd rhan yn y rhaglen Esgyniad, roeddwn wedi adeiladu’r busnes drwy ddysgu o brofiad. Ond sylweddolais ar ôl sbel nad oedd hynny’n ddigon.

Ers y rhaglen Esgyniad, rydw i wedi dysgu i annog staff i roi adborth ac wedi dysgu i wneud y sefydliad yn un sy’n cynnwys pawb ac sy’n gwrando oherwydd rydw i’n gwybod ei fod yn helpu i sicrhau gweithlu hapusach.

Mae gen i fwy o ffydd a hyder yn fy staff erbyn hyn hefyd, a gallaf ddirprwyo yn well sy’n golygu fy mod yn rhydd i ganolbwyntio ar ehangu’r busnes.