Profiad Lauren o Esgyniad

"Rhoddodd y Dyfarniad hyder i mi wneud cais llwyddiannus am swydd fel Arweinydd Tîm. Helpodd y cwrs fi i gydnabod fy nghryfderau a rhoddodd hyder i mi siarad am y cryfderau hyn yn fy nghyfweliad".

Rhoddodd y Dyfarniad Arweinydd Tîm Lefel 2 yr hyder i mi wneud cais llwyddiannus am swydd fel Arweinydd Tîm.

Helpodd y cwrs fi i gydnabod fy nghryfderau a rhoddodd hyder i mi siarad am y cryfderau hyn yn fy nghyfweliad.

 

Ar ôl astudio Seicoleg ac Astudiaethau Hunaniaeth ym Mhrifysgol Hope Lerpwl, penderfynodd Lauren Hayes ddilyn gyrfa mewn addysg, felly daeth yn Gynorthwyydd Cymorth Dysgu mewn Ysgol Anghenion Addysgol Arbennig yng Nghasnewydd.

Yna, symudodd i feithrinfa ddydd breifat, dilynodd gwrs NVQ 3 mewn Gofal ac Addysg ac, yn y pen draw, daeth yn Ddirprwy Reolwr meithrinfa arall – gan weithio yno tan iddi roi genedigaeth i’w merch.

Er mwyn cyfuno dyletswyddau gwaith a bod yn fam, dychwelodd Lauren i’r gwaith yn rhan-amser fel cynorthwyydd gofal plant gyda menter Dechrau’n Deg Caerffili.

Yn y swydd hon, mae hi wedi gallu dilyn pob math o hyfforddiant i barhau â’i datblygiad proffesiynol. Roedd hyn yn cynnwys y cyfle i ymuno â rhaglen Ascent ac astudio tuag at Ddyfarniad Arweinydd Tîm Lefel 2 sydd, ym marn Lauren, wedi ei helpu i ennill dyrchafiad diweddar yn Arweinydd Tîm.

Roedd Lauren wedi elwa ar rannu profiadau rheoli gyda phobl o wahanol amgylcheddau gwaith, ac roedd hi’n teimlo bod cynnwys y cwrs yn hynod berthnasol i’w maes gwaith.

Rhoddodd gyfle iddi edrych ar ei rôl ei hun a chydnabod y pethau roedd hi’n eu gwneud yn dda. Hefyd, roedd y cwrs wedi gofyn am adborth gan ei rheolwr, a oedd yn gadarnhaol ac a roddodd yr hyder iddi wneud cais am ddyrchafiad.

Esgyniad yn y gweithle.

Lauren eisoes wedi gwneud defnydd o’r sgiliau cyfathrebu gafodd oddi wrth y cwrs Esgyniad. Cynnwys:

  • Sefydlu cyfarfodydd tîm misol.
  • Cynnal cyfarfodydd cymorth un-i-un.
  • Rhoi cyfle i aelodau’r tîm gynnig eu mewnbwn eu hunain.
  • Cynnig adborth i staff ar ôl pob sesiwn addysgu.