Profiad Dorcas o Esgyniad

“Rydw i’n teimlo fel menyw newydd sbon ac rydw i’n barod i wynebu heriau newydd”.

Allai ddim diolch ddigon i’r prosiect Cenedl Hyblyg am yr holl gymorth a gefais ganddyn nhw; rydw i’n teimlo fel menyw newydd sbon ac rydw i’n barod i wynebu heriau newydd.

Mae’r ffaith bod gennyf fwy o hyder yn ei gwneud yn haws ymdrin â chydweithwyr, ac yn benodol rheoli amser a blaenoriaethu’n effeithiol, ond mae wedi fy helpu hefyd gyda fy ngweithgareddau y tu allan i’r gwaith, gan gynnwys fy rôl gyda’r Geidiaid a bod yn Warden Eglwys.

 

Fydda’i ddim yn ystyried ymddeol am ychydig flynyddoedd eto ac oherwydd bod amser yn hedfan dw i’n meddwl am wneud gwahanol bethau ac ni fyddaf yn ofn gofyn cwestiynau.

Cyn cymryd rhan yn y rhaglen, gallaf ddychmygu y byddwn wedi ymddeol heb roi fawr o feddwl i’m datblygiad personol o gwbl, felly mae wedi agor gorwelion newydd i mi.

Pam Cenedl Hyblyg?

Mae Dorcas yn ysgrifenyddes gyfreithiol ac mae’n gweithio i Bartneriaeth Gwyn George ers tair blynedd ar ddeg.

Er ei bod yn hapus yn ei swydd, roedd Dorcas yn teimlo’n aml ei bod yn cael ei llethu gan y gofynion amrywiol ac anghyson ar ei hamser wrth i’r cwmni dyfu. Roedd yn cael trafferth blaenoriaethu ei llwyth gwaith, ac yn ei dro rhoddodd hynny dolc i’w hyder.

Ei her fwyaf oedd rheoli amser o gofio bod ei chyfrifoldebau amrywiol yn cynnwys cefnogi deg o gyfreithwyr, ateb galwadau ffôn, a rheoli’r gwaith o gynnal y swyddfa o ddydd i ddydd.

Ar y cychwyn roedd yn teimlo’n bryderus yngl┼Ěn ag ymuno â’r rhaglen Esgyniad, gan deimlo ei bod yn “rhy hen” i’w wneud, ond ar ôl anogaeth a chyngor cyfeillgar penderfynodd ymuno.

Ar ôl y rhaglen, enwebwyd Dorcas ar gyfer Dysgwr y Flwyddyn ym Merthyr Tydfil ac fe enillodd, sy’n llwyddiant na fyddai byth wedi dychmygu ei fod yn bosibl cyn derbyn yr her.

Sut y gwnaethom ni helpu.

Mae Dorcas yn credu bod y rhaglen o fudd mawr, yn enwedig cyfarfod pobl eraill yn y gweithdai a oedd mewn sefyllfa debyg iddi hi. Mae cyfrannu mor frwd at y rhaglen wedi talu ar ei ganfed gan fod ganddi fwy o hyder a phendantrwydd; nodweddion y mae’n eu defnyddio yn ei bywyd bob dydd bellach.

Llwyddodd y rhaglen i wella ei sgiliau cyfathrebu ac arwain, gan ei galluogi i gyfrannu’n fwy cadarnhaol mewn cyfarfodydd a chan wneud iddi sylweddoli y gall ychwanegu gwerth at y ffordd y mae’r busnes yn gweithredu.

Ei gobaith yw y bydd y newid hwn yn ysbrydoli ei chydweithwyr ac yn cael effaith barhaol arnyn nhw pan ddaw hi’n amser ymddeol.