Julie Caulfield-Dollard.

Julie Caulfield-Dollard o SVG Promotions Ltd. oedd un o’r menywod cyntaf i ymrestru ar y Rhaglen Datblygu Gyrfa.

I ddechrau, ymgeisiodd Julie am ei bod yn chwilio am sgiliau newydd a chredai hefyd y byddai hyfforddiant diweddar yn edrych yn dda ar ei CV.

— Byddwn i’n bendant yn argymell y prosiect i eraill gan y bydd cynnwys y cwrs yn helpu i’ch datblygu fel arweinydd tîm neu reolwr a bydd eich ymwneud ag eraill yn eich helpu i fagu hyder.

Teimlais y byddai’r prosiect yn wych i mi gan y byddai’n rhoi cymhwyster mewn rheoli i mi, a oedd yn faes lle’r oeddwn yn brin o sgiliau. Roeddwn hefyd yn croesawu’r cyfle i gymysgu gyda phobl o’r un meddylfryd â mi, creu cysylltiadau newydd a chael hwb i’m hyder.

Wedi dechrau gweld y manteision.

— Aeth cryn amser heibio ers i mi weld ystafell ddosbarth felly mae wedi bod yn symbyliad i mi fod mewn amgylchedd dysgu ac edrych yn ddwys ar bethau megis cyfathrebu sy’n rhywbeth rydyn ni’n ei gymryd yn ganiataol o ddydd i ddydd.

Er bod ysgrifennu’r traethodau i ddechrau yn rhywbeth roeddwn yn gyndyn o’i wneud, cefais gryn deimlad o lwyddiant unwaith roeddwn wedi eu cwblhau.

Roedd y cyfle i gymysgu â menywod o wahanol lwybrau gyrfa ac amrywiol oedrannau hefyd yn ddiddorol iawn i mi, a chredaf fod hyn wedi’n symbylu ni i gyd i ystyried ein swyddi cyfredol a sut y gallwn ni eu gwella neu ystyried cyfleoedd gyrfa newydd.

Yn aml, rydyn ni’n tueddu i eistedd yn ôl gan wneud yr un pethau ond mae’r cwrs hwn wedi rhoi hyder imi gyflwyno syniadau newydd ac awgrymiadau yn ein gweithle.

Mae’r hyder newydd eisoes wedi dwyn ffrwyth gan fod Julie wedi ymgeisio am ddyrchafiad a llwyddo i gael y swydd!

— Byddwn i’n bendant yn argymell y prosiect i eraill gan y bydd cynnwys y cwrs yn helpu i’ch datblygu fel arweinydd tîm neu reolwr a bydd eich ymwneud ag eraill yn eich helpu i fagu hyder.

Gan fod y cwrs wedi’i drefnu dros gyfnod o amser, dydy hi ddim yn anodd ei gwblhau a gweithio’n llawn amser hefyd. Rwy’n edrych ymlaen hefyd at allu mynd i seminarau Ysgytlaeth yn ystod y flwyddyn.

Meddai Jane Baker Roberts (Partner Datblygu Pobl Chwarae Teg):-

— Mae’r rhaglen hon yn gyfle rhagorol i helpu menywod i gamu ymlaen yn eu gyrfaoedd gan roi’r pŵer iddynt wneud y dewisiadau iawn.

Mae’n rhoi’r lle iddyn nhw fyfyrio a dysgu sgiliau newydd gyda hyder newydd a hunan-gred.

Ym mhob sesiwn gwelais wahaniaeth mawr yn eu hagwedd a’u hunan-gred ‘fod unrhyw beth yn bosibl os ydych chi am ei gael’ ac i mi, roedd hynny’n brawf fod y rhaglen yn gweithio.

Bydd Cenedl Hyblyg 2 yn wych i chi os ydych yn awyddus i feithrin eich sgiliau a dechrau symud tuag at eich rôl reoli neu oruchwylio gyntaf. Beth ydych chi’n aros am? ffoniwch ni heddiw, 0300 365 0445.