Sharon Williams, y rheolwr gyfarwyddwr PIA

Cwmni argraffu yng Nghwmbrân sy’n arbenigo mewn dulliau cyfathrebu hygyrch gan gynnwys Braille a phrint bras.

Sefydlwyd Pia ym 1985, ac mae’n cyfieithu dogfennau ar gyfer pobl â nam ar eu golwg ar gyfer sylfaen cleientiaid amrywiol gan gynnwys y llywodraeth a chyrff cyhoeddus, banciau a phrifysgolion.

 

Roedd y rhwystr mwyaf yn ymwneud â natur sensitif ein gwaith. Rydym ni’n ymdrin â dogfennau cyfrinachol ar ran ein cwsmeriaid, a oedd yn ei gwneud yn anodd i bobl fynd â deunydd oddi ar y safle a gweithio gartref.

Y nod oedd cael polisi gweithio o bell tryloyw ar waith a fyddai’n ein galluogi i gydymffurfio â deddfwriaeth, cadw ein staff yn frwdfrydig a sicrhau canlyniadau mor effeithlon â phosibl i’n cleientiaid.

Drwy wneud y newidiadau hyn, rydym bellach yn manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd gweithio o bell lle bynnag y bo’n bosibl a darparu ar gyfer aelodau staff sydd â chyfrifoldebau gofalu.

Pam Cenedl Hyblyg?

Menywod yw gweithwyr cyflogedig Pia yn bennaf, ac mae gan lawer ohonyn nhw gyfrifoldebau gofalu y tu allan i’r gwaith. Roedd Sharon Williams, y rheolwr gyfarwyddwr, yn awyddus i wella cynlluniau gweithio o bell y sefydliad a rhoi atebion ar waith a fyddai’n ei wneud yn haws i staff weithio gartref ac wrth symud o gwmpas.

Roedd am wella lefelau brwdfrydedd ac annog diwylliant o fentora hefyd.

Llwyddiant hyd yn hyn.

Cafodd Pia gymorth i wella ei drefniadau gweithio hyblyg drwy sefydlu’r seilwaith TG angenrheidiol i hwyluso’r broses o weithio gartref.

Roedd helpu’r tîm i sicrhau cydbwysedd iachach rhwng bywyd a gwaith yn fanteisiol iawn i’r busnes mewn sawl ffordd, yn bennaf gan fod aelodau’r tîm yn hapus i ysgwyddo mwy o gyfrifoldeb.

Rhoddodd Pia gyfle i staff gymryd rhan yn y rhaglen hyfforddi Esgyniad hefyd er mwyn datblygu eu sgiliau a helpu gyda’u datblygiad proffesiynol.

Roedd hyn yn cynnwys hyfforddiant achrededig y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) gyda’r nod o wella sgiliau rheoli, hyder yn y gweithle, dulliau rheoli amser a’r gallu i ysgogi aelodau eraill o’r tîm.

Erbyn hyn, mae aelodau’r tîm yn llawer hapusach ac yn fwy hyderus, sydd wedi arwain at welliant amlwg yn y broses o fentora cydweithwyr newydd.

Mae'r astudiaeth achos yma'n dod o'r prosiect Cenedl Hyblyg cyntaf, a gallwch ddod o hyd i lwyddiannau a chyflawniadau'r rhaglen drwy fynd i'r safle Cenedl Hyblyg 1.