Danni Watts-Jones, Cyfarwyddwr, DWJ Wealth Management Ltd.

Mae gan Celtic Financial Planning yng Nghastell-nedd dros 60 mlynedd o brofiad yn darparu atebion ariannol i fusnesau ac unigolion lleol.

Pam y bu’n llwyddiant

“Roedd y broses gyfan yn ddiddorol ac yn grymuso rhywun. Llwyddodd i’m helpu i ddeall dulliau busnesau eraill o weithio yn well, a rhoddodd ddarlun clir i mi o’r ffordd y dylid rhoi prosesau gweithio hyblyg ar waith yn fy ngweithle fy hun.”

 

Erbyn hyn, rydw i’n teimlo’n barod i symud Celtic Financial Planning ymlaen fel DWJ Management Ltd a fydd yn fusnes hyblyg ac amrywiol. Os yw staff yn cyfrannu mwy, maen nhw’n llawer mwy parod i fynd y tu hwnt i’r gofyn ar gyfer cleientiaid a dyma’r brif elfen a fydd yn hybu twf wrth symud ymlaen.

Pam Cenedl Hyblyg?

Roedd gan y tîm rheoli gynlluniau uchelgeisiol i ehangu eu busnes, ac roedden nhw’n gwybod bod angen iddyn nhw ganolbwyntio ar gynnwys staff ac ennyn brwdfrydedd staff er mwyn cyflawni’r nodau hynny.

Ar ôl ymuno â’r rhaglen Esblygu ddwy flynedd yn ôl, nodwyd y byddai’n fuddiol diwygio polisïau a gweithdrefnau gweithio hyblyg y sefydliad gyda’r nod o wneud y gweithle’n fwy hyblyg, gan roi hwb hefyd i’r ysbryd a chynhyrchiant yn gyffredinol.

Llwyddiant hyd yn hyn.

Cyflwynodd Celtic Financial Planning gyfres o holiaduron er mwyn monitro barn staff. Gan ddefnyddio’r sylwadau hyn, penderfynodd y cwmni ddatblygu nifer o bolisïau a gweithdrefnau newydd, gyda phwyslais ar wella’r cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a grymuso staff.

Mae’r ffaith bod y cwmni wedi annog gweithio hyblyg, drwy roi polisïau newydd ar waith, wedi talu ar ei ganfed i’r sefydliad gan fod y gweithwyr cyflogedig yn hapusach, yn fwy cynhyrchiol ac yn fwy hyderus.

Wedi hynny, dyfarnwyd y Wobr Cyflogwyr Delfrydol Chwarae Teg i Celtic Financial Planning ac ers derbyn y gydnabyddiaeth fawreddog, mae’r busnes wedi cael gwerth £80,000 o drosiant ychwanegol wrth i fusnesau eraill gael eu cyfeirio atyn nhw o’r newydd.

Drwy sicrhau bod y pethau sylfaenol yn iawn yn fewnol, ac yn y pen draw, drwy wella ei enw da yn allanol, mae’r sefydliad bellach wedi lansio gwasanaeth rheoli cyfoeth pwrpasol o’r enw DWJ Wealth Management Ltd, rhywbeth na fyddai wedi bod yn bosibl cyn y rhaglen Esblygu.

Mae'r astudiaeth achos yma'n dod o'r prosiect Cenedl Hyblyg cyntaf, a gallwch ddod o hyd i lwyddiannau a chyflawniadau'r rhaglen drwy fynd i'r safle Cenedl Hyblyg 1.