Cenedl Hyblyg 2

Cenedl Hyblyg 2 yn rhaglen a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Llywodraeth Cymru, a ddarperir gan Chwarae Teg. Mae wedi cael ei ddatblygu i helpu i wella sefyllfa menywod yn y gweithlu ar draws y naw sector blaenoriaeth yng Nghymru.

Sectorau Blaenoriaeth.

Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch
Adeiladu
Diwydiannau Creadigol
Ynni a’r Amgylchedd
Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol
Bwyd a Ffermio
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
Gwyddorau Bywyd
Twristiaeth
Mae'r rhaglen hon wedi cael ei sefydlu oherwydd bod menywod yn parhau i gael eu tangynrychioli ar lefel reolaethol yn y sectorau hyn.

Mae'r rhaglen wedi ei chynllunio i wella'r sefyllfa hon drwy ddarparu:

Bydd Cenedl Hyblyg 2 cefnogi 2207 menywod a 500 o fusnesau yn ystod llinell amser y prosiect.

Datblygwyd y rhaglen fel ymateb uniongyrchol i gorff o dystiolaeth sy'n dangos bod angen am fesurau cadarnhaol i gael eu cymryd i gefnogi datblygiad menywod yng Nghymru.

Mae'r dystiolaeth hon yn cynnwys:
  • Mae ffigyrau cenedlaethol yn dangos bod 7% o fenywod a gyflogir yng nghymru mewn rolau rheoli o gymharu â 11% o ddynion
  • Mae menywod yn cael eu tangynrychioli mewn diwydiannau STEM allweddol, er enghraifft - Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg, yn enwedig mewn prentisiaethau a rheoli
  • Drwy gydbwyso cyfraddau cyfranogiad dynion a menywod, gallai mwy na 10% yn cael ei ychwanegu at yr economi erbyn 2030

Rhaglen datblygu gyrfa ar gyfer menywod.

Mae'r rhaglen Datblygu Gyrfa yn cynnig y cyfle i gymryd rhan mewn rhaglen datblygu gyrfa gynhwysfawr.

Mae hyn wedi cael ei gynllunio i helpu cyfranogwyr i ennill y sgiliau, yr hyder a'r wybodaeth sydd eu hangen i symud ymlaen â'u llwybrau gyrfa yn effeithiol.

Mae'n ddelfrydol i fenywod sydd yn edrych i ennill eu swydd reoli neu oruchwylio cyntaf, ac mae'n cynnig nifer o fanteision gwerthfawr iawn.

Mae hyn yn dechrau gyda gweithio gyda Partner Datblygu Pobl ymroddedig i greu cynllun gweithredu gyrfaol pwrpasol, ac yn mynd ymlaen i ddarparu arweinyddiaeth achrededig a hyfforddiant rheoli, gan arwain at gymhwyster gan y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

Mae cyfranogwyr hefyd yn gallu mynychu gweithdai heb eu hachredu ychwanegol a manteisio ar gyfleoedd dysgu pellach trwy wneud cais am lwfans hyfforddi.


Rhaglenni busnes ar gyfer busnesau bach a chanolig.

Mae'r rhaglen Business yn helpu busnesau ddenu, cadw a datblygu talent, ysbrydoli diwylliant staff cynhwysol a gwella amrywiaeth.

Mae'r prosiect hwn wedi cael ei ddatblygu i helpu i wella eich ymrwymiad i gydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae'r rhaglen arbenigol gan Chwarae Teg yn darparu cymorth sy'n cwmpasu:

  • Arferion Recriwtio
  • Cadw Staff
  • Arferion Gweithio Modern
  • Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Ar y dechrau yr ydym yn gweithio gyda chi i sefydlu sefyllfa bresennol eich busnes ynghylch rhai o'r ffactorau allweddol a grybwyllwyd uchod.

Yna byddwn yn eich cynorthwyo i wneud gwelliannau sydd wedi'u halinio â strategaeth eich sefydliad i ddarparu gwasanaeth gwell ar gyfer eich cwsmeriaid, gwella cymhelliant tîm a gwella eich enw da.